|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Audio Gallery : Katha

વિવેકી નર સદા સુખી

   (૧) વિવેકી નર સદા સુખી
   
   (૨) વિવેકી નર સદા સુખી 

 

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer