|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Audio Gallery : Kirtan

તિલ ચિન્હ - માનસી પૂજા

   (૧) તિલ ચિન્હ વિશે...   (૨) તિલ ચિન્હ...   (૩) માનસી પૂજા વિશે...   (૪) સવારની પૂજા...   (૫) બપોરની પૂજા...   (૬) ઉત્થાન પૂજા...   (૭) સાંજની પૂજા...   (૮) પોઢ્યા પૂજા...   (૯) જન મંગલ - ૧   (૧૦) જન મંગલ - ૨

 

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer