|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Audio Gallery : Kirtan

મુખડું જોયાનું હતું નેમ

   (૧) મુખડું જોયાનું હતું નેમ...   (૨) પ્યારા તારી પ્યારી લાગે...   (૩) નવલ સ્નેહી નાથજી...   (૪) તોરા મોર જીયરા એક રે પ્યારે...   (૫) કયારે હવે મળશું રે...   (૬) મોહન મોલ પધારો રંગભીના રે...   (૭) જુઓં જુઓં છેલાજીનું છોગલીયું...   (૮) ધૂન... 

 

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer