|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Contact Us

 

       
       
  શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર - બગસરા શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર - ખોપાળા
  બંગલી ચોક, મુ. બગસરા
તાલુકો: બગસરા,
જીલ્‍લોઃ અમરેલી, પીન : ૩૬૫૪૪૦
ફોન નં.: ૦૨૭૯૬ ૨૨૨૫૪૧
Mo:9099997255/52
  મુ. ખોપાળા
તાલુકો: ગઢપુર,
જીલ્‍લોઃ ભાવનગર, પીન : ૩૬૪૩૨૦
ફોન નં.: 02847 282037
Mo:9099997253/59
  ઈમેલ: swaminarayan.bagasra@gmail.com   ઈમેલ: swaminarayan.khopala@gmail.com
       
       
  શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર - બોટાદ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર - સુરત
  નાગલપર ગેટ, મુ. બોટાદ
તાલુકો: બોટાદ,
જીલ્‍લોઃ ભાવનગર, પીન : 364710
ફોન નં.: -02849 252346
Mo: 9099997260/8238371946
  રાજહંશ ટાવર ની સામે
અબ્રામા રોડ,
સુરત, પીન : 395006
ફોન નં.: 9099997272
Mo: 9099997256/57
  ઈમેલ : swaminarayan.khopala@gmail.com   ઈમેલ : motavarachhamndir@gmail.com
       

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer