|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Video Gallery : Katha & Kirtan

ચોસઠપદી

   (૧) ચોસઠપદી
   
   (૨) ચોસઠપદીશ
   
   (૩) ચોસઠપદીશ
   
   (૪) ચોસઠપદીશ
   
   (૫) ચોસઠપદીશ
   
   (૬) ચોસઠપદીશ
   
   (૭) ચોસઠપદીશ
   
   (૮) ચોસઠપદીશ
   
   (૯) ચોસઠપદીશ

 

 

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer