|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Audio Gallery : Katha

આળશ ક્યાં સુધી

   (૧) આળશ ક્યાં સુધી
   
   (૨) આળશ ક્યાં સુધી 

 

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer